Algemene ledenvergadering 2023

20 december 2022


Agenda
1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen vorige ALV 1 februari 2022, ter vaststelling

4. Jaarverslag 2022

5. Financiën, ter besluitvorming:

➢ Jaarcijfers 2022
➢ Begroting 2023
➢ Contributie 2023 - geen aanpassing

6. Verslag kascommissie

7. Voorstel bardiensten

8. Nieuws uit de commissies

9. Samenstelling bestuur, ter besluitvorming

➢ Steven van Twist, Loes Ramselaar en Liesbeth van der Horst zijn aftredend en stellen zich
niet herkiesbaar als bestuurslid.
➢ Het bestuur draagt Isabel Spruijt, Michael Hienkens en Sjoerd Beelen voor als nieuwe
bestuursleden.
➢ Tegenkandidaten voor het bestuur dienen als volgt gemeld te worden:

▪ schriftelijke aanmelding, ondertekend door vijf senior-leden plus de schriftelijke
verklaring van de kandidaat dat hij/zij bereid is een bestuursfunctie te
aanvaarden.
▪ De aanmelding dient 24 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering
bij de secretaris binnen te zijn.

10. Rondvraag


11. Sluiting

Nieuwscategorieën